Historie Strahova

Interní oddělení Strahov bylo otevřeno v roce 1965. Původně mělo sloužit pro hospitalizaci nemocných vysokoškolských studentů. Ti však nenaplnili kapacitu. Nemocnice se stala součástí Fakultní nemocnice 2, byla jí přidělena péče o interní pacienty Prahy 6 a cizince-diplomaty. Původní zaměření pracoviště bylo kardiologické vzhledem ke specializaci tehdejšího přednosty doc. Dvořáka.

V roce 1971 byl vedením poveřen prof. Válek a byla zahájena výstavba dialyzačního střediska pro hlavní město Prahu. Středisko se postupně rozvíjelo a stalo se největsím dialyzačním zařízením v tehdejším Československu. Jako první zahájilo "samoobslužný systém" léčení chronických pacientů, což bylo vynuceno katastrofálním nedostatkem sester v té době (pacienti si sami připravovali umělou ledvinu, řada z nich se sama napojovala apod.). Lékaři dialyzačního oddělení sami operovali arteriovenózní přístupy pro zapojení na dialyzační přístroj. Byla zahájena léčba chronických nemocných peritoneální dialýzou. Interní oddělení Strahov se zařadilo mezi čelní nefrologická pracoviště v republice a získalo i uznání v zahraničí. Pracoviště v této době určovalo trendy v dialyzační léčbě - jako první v republice zavedlo například stanovování adekvátnosti dialyzačního léčení, léčbu renální osteopatie či kontinuální ambulantní peritoneální dialýzu (CAPD). Byli zde školeni lékaři i sestry z celé republiky.

Prof. Albert Válek byl dlouholetým předsedou České nefrologické společnosti, dvakrát členem výboru Evropské dialyzační a transplantační společnosti (EDTA), členem výboru Evropské společnosti pro umělé orgány (ESAO) a členem redakčních rad řady zahraničních časopisů. V roce 1980 zorganizoval v Praze prestižní kongres Evropské dialyzační a transplantační společnosti (EDTA) a v roce 1988 kongres Evropské společnosti pro umělé orgány (ESAO).

Na Interním oddělení Strahov byl vždy kladen důraz na multidiscipinárnost týmu, který se věnoval problematice pacientů se selháním ledvin. Od roku 1973 zajišťuje technické zázemí dialyzačního středicka klinický inženýr doc. Ing. Lopot. Mnoho let se věnuje studiu technických aspektů hemodialyzačního léčení (např. adekvátnost dialýzy, problematika cévních přístupů, optimální stanovení "suché váhy" apod.). Klinický psycholog působí od roku 1980. V současné době zde pracuje PhDr. Znojová.

Po odchodu prof. Válka v roce 1990 se v čele pracoviště vystřídali další přední čeští nefrologové - MUDr. Jan Bláha, prof. Karel Opatrný jr., MUDr. J. Hrušková, prof. Sylvie Sulková. V této době dochází k navýšení kapacity dialyzačních lůžek z 17 na současných 25.

Pracoviště od roku 1966 do roku 2006 zajišťovalo kompletní výuku vnitřního lékařství stomatologického směru.

Najdi..

facebook

Dobrý anděl

 

centrum domácí péče

rekreacni.dialyza

Logo Helppes

Labelaz

My Label